LT EN
 
LABA dalyvauja įgyvendinant plėtros projektus
 

LiBiTOP: Lietuvos bibliotekų tinklo optimizavimo galimybių studija

2011 m. gruodžio 28 d. Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto LiBiTOP įgyvendinimo. Projektas vykdomas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto VP1-3 „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę VP1-3.2-ŠMM-02-V „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“. Iniciatyva įgyvendinama 2012-2014 metais.

Įgyvendindant projektą LiBiTOP siekiama parengti strateginio planavimo priemones, kurios padėtų bibliotekų vadovams ir jų veiklą kuruojančioms valdžios institucijoms priimti sprendimus dėl bibliotekų ateities plėtros galimybių ir perspektyvų. Projektas LiBiTOP sutelkia pagrindinį dėmesį į valstybinės reikšmės ir apskričių viešąsias bibliotekas. Tikime, kad tai strategiškai svarbios Lietuvos bibliotekų tinklo dalyvės, kurios turi didžiulę įtaką visai tinklo plėtrai. Tačiau projekte atliekami tyrimai ir rezultatai glaudžiai siejasi su mokslinių, specialiųjų ir viešųjų bibliotekų raidos aspektais, todėl naudingi ir kitoms panašaus profilio bibliotekoms.

Projekto metu numatyta atlikti kelis Lietuvos valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų tyrimus:

• Išanalizuoti šių bibliotekų plėtros tendencijas ir veiksnius.
• Atlikti tiriamų bibliotekų ateities plėtros scenarijų tyrimą.
• Išanalizuoti bibliotekų strategijas, kiekybinius ir kokybinius veiklos rodiklius.
• Parengti valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų paskirties, funkcijų, paslaugų ir valdymo plėtros galimybių studiją.

Sprendžiant bibliotekų strateginės plėtros klausimus pirmą kartą Lietuvos bibliotekininkystės istorijoje taikomas scenarijų planavimo metodas. Tai netradicinė strateginio planavimo priemonė, kuri padeda įvertinti ir apsvarstyti įvairias bibliotekų ateities raidos galimybes įskaitant netikėtas plėtros įžvalgas. Projekte ateities įžvalgų kūrimui bus pasitelkiamos ne tik bibliotekininkystės, bet ir kitų sričių specialistų kompetencijos.

„Geriausias būdas nuspėti ateitį – ją sukurti“, – teigė vadybos guru Peteris Druckeris. Tikimės bibliotekininkų profesinės ir akademinės bendruomenės paramos kuriant Lietuvos bibliotekų ateities vizijas ir paverčiant jas strateginės plėtros rekomendacijomis.

Informacija apie projektą skelbiama LiBiTOP tinklaraštyje http://libitop.blogspot.com/

 

Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija – projekto „Duomenų bazė Lituanistika“ partneris

Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos mokslo taryba 2011 m. rugpjūčio 25 d. pasirašė tęstinio projekto Duomenų bazė Lituanistika (projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-003) finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas vykdomas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto VP1-3 „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę VP1-3.1-ŠMM-02-V „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, el. dokumentai)“. Projekto trukmė nuo 2011 m. rugpjūčio 25 d. iki 2014 m. rugpjūčio 25 d.

Projekto partneriai – Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija (LABA) ir Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA).

Pagrindinis tęstinio projekto tikslas – tarptautinės mokslinės duomenų bazės Lituanistika (toliau – DB), kaupiančios ir skleidžiančios patikrintą, kokybišką informaciją apie Lietuvoje ir pasaulyje atliekamus lituanistinius mokslinius tyrimus, plėtotė.

Pagrindiniai projekto uždaviniai:

1) sukaupti mokslinę informaciją lituanistikos tema, užtikrinant į DB patenkančių veikalų mokslinę kokybę;
2) užtikrinti duomenų apie lituanistikos tyrimus išsamumą, integralumą, tarptautiškumą, viso teksto dokumentų sukaupimą ir kitus kriterijus, lemiančius DB kokybę;
3) užtikrinti DB integraciją į tarptautinę mokslinės informacijos el. erdvę;
4) užtikrinti DB ir lituanistikos kaip pasaulio žinijos dalies sklaidą;
5) išsiaiškinti humanitarinių ir socialinių mokslų (toliau – HSM) vartotojų bendrųjų informacinių bei DB plėtros ir teikiamų paslaugų vartotojams poreikius;
6) ugdyti HSM tyrėjų ir studentų el. informacijos valdymo kompetencijas;
7) sukurti citavimo indeksą, leidžiantį taikyti bibliometrinius metodus, vertinant lituanistikos publikacijų ir jų citavimo indeksų tarpusavio sąryšius, citavimo struktūrą;

Pagrindinės projekto veiklos:

Lituanistikos veikalų paieška, archyvavimas, įrašų parengimas veikalams, dvikalbių santraukų veikalams rengimas, prieigos prie bibliografinės informacijos ir reikšmingiausių viso teksto veikalų užtikrinimas (LABA veikla projekte);
2) publikacijų ekspertinis vertinimas;
3) duomenų perdavimas kitoms DB, patirties mainai su užsienio ekspertais;
4) Lituanistikos portalo su šiuolaikiniais mokslinės komunikacijos įrankiais sukūrimas;
5) HSM vartotojų poreikių tyrimas;
6) informacinio raštingumo mokymai tyrėjams ir studentams (LMBA veikla);
7) DB palaikymas, licencijavimas, programinės įrangos tobulinimas;
8) DB įteisinimo dokumentų parengimas;
9) projekto viešinimas.

Pagrindiniai rodikliai: DB duomenys ir dokumentai: 20000 el. dokumentų;

Publikacijų santraukų rengimas, vertimas ir redagavimas: 14000 santraukų;

Publikacijų ekspertinis vertinimas: 15000 publikacijų;

Mokymai tyrėjams ir studentams: 250 tyrėjų ir 160 studentų.

Daugiau apie projektą http://www.minfolit.lt/

 
Kodas 191964970, Universiteto g. 3-35, Vilnius LT-01513, Tel.: (8 5) 268 71 00, Faksas: (8 5) 268 71 04, El.paštas: laba@laba.lt